CGG MInt 9 Single Strike Urshifu V Battle styles #85